HOMEAKTUALNOŚCISPRAWY CZŁONKOWSKIEDZIAŁALNOŚĆKONTAKT
______WWW.IZBAURBANISTOW.ORG
SIEĆ ORGANIZACJI ARCHITEKTONICZNYCH NA RZECZ NOWEGO EUROPEJSKIEGO BAUHAUSU, 17 maja 2021
FEDERACJA POLSKIEJ URBANISTYKI, 5 września 2019
GALA JUBILEUSZU 10-LECIA RYNKU PIERWOTNEGO, 21 listopada 2019
IX PIKNIK MAZOWIECKIEGO FORUM ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO 15.09.2018 r.
NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD 10 listopada 2017r.
VII INTEGRACYJNY PIKNIK SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO 11.06.2016
SEMINARIUM "NOWE NARZĘDZIA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: SZANSE NAPRAWY POLSKIEJ PRZESTRZENI" 20.01.2016 r.
SEMINARIUM "PLANOWANIE PRZESTRZENNE A OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA” 2.09.2015r.
I KRAJOWY ZJAZD 25.04.2015r.
GALA JUBILEUSZU 10-LECIA RYNKU PIERWOTNEGO, 21 listopada 2019
21 listopada br. odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji 10-lecia portalu RynekPierwotny.pl. Gratulujemy pięknej rocznicy i sukcesów, które udało się osiągnąć. Życzymy kolejnych. W uroczystości wzięło udział prawie 200 osób, w tym 70 firm deweloperskich.
 
Jako urbanistów cieszy nas bardzo, że przy takich okazjach promowane są najlepsze standardy urbanistyczne i architektoniczne. Organizatorzy gali postanowili uczcić swoje święto nagrodami „Inwestycja Dekady” dla deweloperów korzystających z usług portalu RynekPierwotny.pl, których realizacje szczególnie wyróżniają się w zakresie jakości urbanistyczno-architektonicznej.
 
Jako Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów mieliśmy przyjemność pomóc w organizacji tego zdarzenia. Zostaliśmy poproszeni o pomoc w zorganizowaniu konkursu „Inwestycja Dekady”. Pomogliśmy przygotować warunki konkursu oraz delegowaliśmy naszych przedstawicieli do Jury – panów Grzegorza Chojnackiego i Jacka Szerszenia. Nagrody w czasie gali wręczała natomiast nasza pani Prezes Jolanta Przygońska.
 
Nominowano do nagród po 5 inwestycji w następujących miastach: w Warszawie, w Krakowie, w Trójmieście, we Wrocławiu, w Łodzi i w Poznaniu.
 
Oceniając poszczególne realizacje Jury kierowało się takimi kryteriami jak: wybór lokalizacji, rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne oraz sposób kształtowania zabudowy.
W ocenie lokalizacji analizowano dostępność terenu, sposób odniesienia się inwestycji do polityki przestrzennej miast, w których są one zrealizowanie oraz powiązania z miastem. Przy czym ocenę powiązań z miastem oceniano w kilku aspektach. Oceniano:
- układ przestrzenny czyli sposób korespondowania w zakresie gabarytów i proporcji,
- charakter układu powiązań funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu i relacji do miejskich przestrzeni publicznych oraz szeroko rozumianej dostępności obsługi komunikacyjnej,
- relacje do zastanych wartości historycznych, o ile występowały one w otoczeniu inwestycji,
- zachowanie wartościowych elementów układu środowiska przyrodniczego,
- korespondencję z specyfiką miejsca tzw. genius loci.
 
W kryterium rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych zespołu oraz przyjętej filozofii jego ukształtowania zwracano uwagę na:
- czytelność układu zespołu zabudowy i zagospodarowania,
- atrakcyjność rozwiązań programowych i przestrzennych,
- wyraz architektoniczny, zastosowany detal i użyte materiały.
 
Ważnym elementem oceny był też wpływ poszczególnych inwestycji na podnoszenie jakości przestrzeni śródmiejskich, przywracanie miastom terenów zdegradowanych lub niewykorzystujących potencjału zawartego w historycznych ich fragmentach. W dzisiejszych czasach umiejętne zapobieganie rozlewaniu zabudowy poprzez dogęszczanie istniejących terenów zurbanizowanych wydaje się z jednej strony koniecznością a z drugiej jest kluczem do prowadzenia rozsądnej polityki zrównoważonego rozwoju oraz sukcesu ekonomicznego i wizerunkowego.
 
Gratulujemy Zwycięzcom.

HOME|AKTUALNOŚCI|SPRAWY CZŁONKOWSKIE|DZIAŁALNOŚĆ|KONTAKT