HOMEAKTUALNOŚCISPRAWY CZŁONKOWSKIEDZIAŁALNOŚĆKONTAKT
Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów
www.izbaurbanistow.org
Listopad, 2014
Kwiecień, 2015
Czerwiec, 2015
Sierpień, 2015
Październik, 2015
Listopad, 2015
Grudzień, 2015
Październik, 2016
Kwiecień, 2017
Lipiec, 2017
Wrzesień, 2017
Czerwiec, 2018
Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach
Konsultacje publiczne projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji.

Projekt ustawy zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz ponizej:

PROJEKT       MATRIAŁ INFROMACYJNY

 Ważne żebyśmy, jako grupa zawodowa żywotnie zainteresowana kształtem ustawy, wypracowali wspólną opinię na jej temat.

 Dlatego prosimy Koleżanki i Kolegów o nadsyłanie uwag do 17 września br. na adres Stowarzyszenia biuro@izbaurbanistow.org

W imieniu Zarządu SPIU,

Prezes Jolanta Przygońska

<< [[Modules/Blogger/PubComment_:_backToHome]] Dodaj nowy komentarz
kamagra jelly 100mg usa
2018/03/31 02:07:36
kamagra in usa kaufen Faf
kamagra direct
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra oral jelly usa next day shipping uk</a>
kamagra gold 1200din
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra oral jelly for sale in usa</a>
kamagra kopen
http://kamagradxt.com/
kamagra soft / chewable 100 mg
Aleksandra Wiszniewska
2018/03/25 14:26:52
uwagi
Uwagi do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
Projekt specustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących dla praktykującego od wielu lat urbanisty stanowi głębokie rozczarowanie odejściem deklarowanej poprzednio przez Rząd idei przeciwdziałania rozpraszaniu zabudowy i stąd w samych swoim założeniu, ponadto, przy stwierdzeniu, że planowanie przestrzenne jest barierą administracyjno-prawną, jest nie do przyjęcia. Ogólnie:
- specustawa już ostatecznie niszczy system planowania przestrzennego w Polsce, który nie stanowi bariery administracyjno-prawnej dla rozwoju mieszkalnictwa, ale poprzez uwzględnienie wszystkich uwarunkowań i wymogów ładu przestrzennego tworzy ramy prawne dla zrównoważonego użytkowania przestrzeni kraju;
- specustawa przyczyni się do dalszego niszczenia ładu przestrzennego;
- specustawa ogranicza wpływ społeczności lokalnej na sposób zagospodarowania przestrzeni;
- projekt może przyczynić się do zniszczenia istniejącej hierarchii systemu osadnictwa w Polsce;
- projekt może przyczynić się do nasilenia zdiagnozowanych i opisanych już szczegółowo głównych problemów zagospodarowania przestrzennego w Polsce, w tym:
• rozpraszania zabudowy,
• problemów komunikacyjnych miast,
• problemów dostępu do usług publicznych,
• pogorszenia jakości środowiska przyrodniczego, w tym jakości powietrza w miastach poprzez bezplanową zabudowę obszarów regeneracji powietrza;
• niskiej jakości przestrzeni mieszkaniowych m.in. wymagając jedynie 2 m2 na mieszkańca terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu na mieszkańca, co przy liczbie np.: 150 mieszkańców dale powierzchnię 300 m2 czyli przeciętną wielkość działki w ogrodach działkowych;
- projekt może powodować znaczny wzrost kosztów utrzymania sieci osadniczej, a co z tym związane ograniczy konkurencyjność kraju;
- projekt ustawy w sposób nie jasny wiąże lokalizację inwestycji z potrzebami mieszkaniowymi gmin;
- projekt jest niezgodny z idea zrównoważonego rozwoju wyrażoną w art. 5 Konstytucji;
- projekt nie jest zgodny z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
- projekt nie uwzględnia kierunków rozwoju regionalnego wyrażonych w planach zagospodarowania przestrzennego województw czy planach dla obszarów metropolitalnych;
- projekt nie uwzględnia strategii rozwoju lokalnego zawartej w studiach uwarunkowaniach i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
- projekt ustawy dopuszcza lokalizację zdefiniowanych w projekcie inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących we wszystkich gminach w Polsce w tym w małych gminach położonych peryferyjnie w stosunku do ośrodków miejskich, stąd też projekt może stać się:
• narzędziem destabilizującym szczególnie małe wspólnoty samorządowe;
• narzędziem umożliwiającym zabudowę w obszarach atrakcyjnych turystycznie np.: w pasie nadmorskim, pojezierzy czy w pasie podgórza i górskim,
- lokalizacja zabudowy mieszkaniowej zdefiniowanej w projekcie w większości gmin wiejskich poza obszarami urbanizacji miast wojewódzkich i powiatowych może doprowadzić do tworzenia enklaw mieszkaniowych o niskim stopniu samowystarczalności, które generować będą wysokie koszty utrzymania w zakresie obsługi komunikacyjnej, dostarczania mediów i obsługi w zakresie usług społecznych;
- projekt stanowi zagrożenia dla ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, ochrony układów urbanistycznych, ochrony krajobrazu oraz ochrony tożsamości kulturowej (projekt dopuszcza wydanie decyzji przy negatywnej opinii odnośnego organu);
- projekt zagraża zwiększeniem ryzyka powodziowego oraz osuwania się mas ziemnych (projekt dopuszcza wydanie decyzji przy negatywnej opinii odnośnego organu);
- projekt zagraża planowanym korytarzom inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym nie objętych specustawami, szczególnie o charakterze liniowym (brak powiązań z planowaniem krajowym, regionalnym i lokalną polityką przestrzenną, gdzie wskazuje się planowane korytarze lokalizacji), ale może zagrażać także inwestycjom celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym objętych wymienionymi w projekcie specustawami, które znajdują się na etapie koncepcji (bez szczegółowego określenia lokalizacji) w chcieli wydawania decyzji i poprzez lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych inwestycji, co zwiększa ryzyko powstania konfliktu z mieszkańcami np.: zespołu domów jednorodzinnych w trakcie realizacji np.: autostrady;
- projekt zagraża planowanej lokalizacji wszystkich inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (powiatowych i gminnych) np.: parków, zieleńców, szkół, cmentarzy, oczyszczalni ścieków itd.
Wbrew deklarowanym intencjom ustawodawcy projekt nie stanowi jedynie narzędzia wsparcia rozwiązania problemu deficytu mieszkań w Polsce dla osób o niskich i umiarkowanych (???) dochodach, ponieważ dotyczy także budowy zespołów budynków jednorodzinnych (gdzie koszty realizacji przy tej samej lokalizacji są wyższe) oraz nie ogranicza maksymalnej powierzchni użytkowej mieszkania na mieszkańca; ta specustawa może być wykorzystana do lokalizacji np.: zespołu 25 rezydencji o powierzchni mieszkalnej po 300 m2 każda lub zespołu apartamentowców wielkości mieszkań 100 -150 m2.
Ze względu na powyższe ogólne, ale kluczowe zastrzeżenia, nie można poprawić tego projektu ustawy.
engladBal
2018/02/01 19:22:59
Learn English
Спасибо<a href=http://it.usaeducation.ru/karta-sajta>?</a>
3 razem elementów
Dodaj nowy komentarz
Nazwa*
Temat*
Komentarz*
Wpisz znaki widoczne na poniższym obrazku.*
Nowy
HOME|AKTUALNOŚCI|SPRAWY CZŁONKOWSKIE|DZIAŁALNOŚĆ|KONTAKT