Wydarzenia

GALA JUBILEUSZU 10-LECIA RYNKU PIERWOTNEGO, 21 listopada 2019

21 listopada br. odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji 10-lecia portalu RynekPierwotny.pl. Gratulujemy pięknej rocznicy i sukcesów, które udało się osiągnąć. Życzymy kolejnych. W uroczystości wzięło udział prawie 200 osób, w tym 70 firm deweloperskich.

Jako urbanistów cieszy nas bardzo, że przy takich okazjach promowane są najlepsze standardy urbanistyczne i architektoniczne. Organizatorzy gali postanowili uczcić swoje święto nagrodami „Inwestycja Dekady” dla deweloperów korzystających z usług portalu RynekPierwotny.pl, których realizacje szczególnie wyróżniają się w zakresie jakości urbanistyczno-architektonicznej.

Jako Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów mieliśmy przyjemność pomóc w organizacji tego zdarzenia. Zostaliśmy poproszeni o pomoc w zorganizowaniu konkursu „Inwestycja Dekady”. Pomogliśmy przygotować warunki konkursu oraz delegowaliśmy naszych przedstawicieli do Jury – panów Grzegorza Chojnackiego i Jacka Szerszenia. Nagrody w czasie gali wręczała natomiast nasza pani Prezes Jolanta Przygońska.

Nominowano do nagród po 5 inwestycji w następujących miastach: w Warszawie, w Krakowie, w Trójmieście, we Wrocławiu, w Łodzi i w Poznaniu.

Oceniając poszczególne realizacje Jury kierowało się takimi kryteriami jak: wybór lokalizacji, rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne oraz sposób kształtowania zabudowy.
W ocenie lokalizacji analizowano dostępność terenu, sposób odniesienia się inwestycji do polityki przestrzennej miast, w których są one zrealizowanie oraz powiązania z miastem. Przy czym ocenę powiązań z miastem oceniano w kilku aspektach. Oceniano:
– układ przestrzenny czyli sposób korespondowania w zakresie gabarytów i proporcji,
– charakter układu powiązań funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu i relacji do miejskich przestrzeni publicznych oraz szeroko rozumianej dostępności obsługi komunikacyjnej,
– relacje do zastanych wartości historycznych, o ile występowały one w otoczeniu inwestycji,
– zachowanie wartościowych elementów układu środowiska przyrodniczego,
– korespondencję z specyfiką miejsca tzw. genius loci.

W kryterium rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych zespołu oraz przyjętej filozofii jego ukształtowania zwracano uwagę na:
– czytelność układu zespołu zabudowy i zagospodarowania,
– atrakcyjność rozwiązań programowych i przestrzennych,
– wyraz architektoniczny, zastosowany detal i użyte materiały.

Ważnym elementem oceny był też wpływ poszczególnych inwestycji na podnoszenie jakości przestrzeni śródmiejskich, przywracanie miastom terenów zdegradowanych lub niewykorzystujących potencjału zawartego w historycznych ich fragmentach. W dzisiejszych czasach umiejętne zapobieganie rozlewaniu zabudowy poprzez dogęszczanie istniejących terenów zurbanizowanych wydaje się z jednej strony koniecznością a z drugiej jest kluczem do prowadzenia rozsądnej polityki zrównoważonego rozwoju oraz sukcesu ekonomicznego i wizerunkowego.

Gratulujemy Zwycięzcom.